Projekti

– Šola odprtih vrat

je projekt, sestavljen iz brezplačnih, zanimivih družbenokritični predavanj in delavnic za mlade.

Delavnice se dotikajo vizualne, intermedijske in likovne umetnosti, predavanja pa zajemajo aktualne politične, družbene in socialne probleme, ki se dotikajo vseh nas.

– Kinofobija 

je projekt, ki se razvija v manjši lokalni družbeno-kritični Art kino. Gre za video projekcije, ki se odvijajo večkrat mesečno, in sicer z namenom predstaviti nove aktualne filme, ki jih ni mogoče zaslediti na televizijskih ekranih ali v popularnih kino dvoranah.

Cilj je gledalcu s pomočjo avdio-vizualnega medija približati različne vsebine, od aktualnih družbeno političnih in gospodarskih dogajanj, socialnih tem in vse do zabavnih ter umetnostnih vsebin. Izbrani filmi združujejo različne veje umetnosti, kot so književnost, likovna umetnost in glasba. Namen projekcij in njihovih refleksij, realiziranih v pogovorih, ki sledijo predvajanim vsebinam, je oblikovanje kritičnega odnosa do videnega skozi izražanje lastnih mnenj in s tem preseganje pasivne potrošniške drže.

– SubArt festival 

je 10 dnevni festival, ki se začne v začetku julija. Dogodki se odvijajo na različnih lokacijah v mestu, skupno preko 30 dogodkov v 10 dneh. Njihova vsebina je raznolika, od uličnega gledališča do različnih koncertov za vse generacije.

– Žive naj vsi narodi 

je medijski projekt za spodbujanje medkulturnega dialoga in dobrodelna akcija zbiranja sredstev za otroke prosilce za azil.

Cilj je spodbujanje pozitivno naravnanega javnega dialoga o integraciji migrantov v slovensko družbo. Otroci imajo izmed vseh priseljencev največji potencial za uspešno integracijo, ampak samo, če jih družba sprejme.  Slovence želimo spodbuditi k razmišljanju o spajanju kultur kot pozitivni stvari in ne grožnji za slovensko identiteto. Z dobrodelno akcijo želimo otrokom beguncem pokazati, da jih naša družba sprejema in da jim je veliko ljudi pripravljeno pomagati. S tem želimo spodbujati tako pozitiven odnos Slovencev do priseljencev kot tudi priseljencev do Slovencev.

Potek projekta lahko spremljate na Facebook-u: facebook.com/zivenajvsinarodi

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

V letu 2018 Društvo SubArt zaposluje dva mladinska delavca, ki opravljata mladinsko delo na področju mobilnosti mladih in mednarodnega povezovanja, drugi pa na področju zagotavljanja dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih. Delo obeh se dotika tudi področij neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih ter področja prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanje mladih.
Sredstva za zaposlitvi je Društvo SubArt pridobilo na razpisu Urada Republike Slovenije za mladino »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

– Mladinska izmenjava Grafiti, ne meje (Zagreb Attack Subart Kranj)

Projekt jemlje Streetart kot metodo mladinskega dela s ciljem preseganja umetno vzpostavljenih delitev. Streetart se v svojem bistvu naslanja na upor hegemonskim strukturam, ki takšno stanje perpetuirajo. V tem smislu ga lahko interpretiramo kot nekonvencionalno politično participacijo in aktivno državljanstvo. S tem da deluje v javnem prostoru svoje vsebinsko sporočilo tudi uspešno širi.
Cilji projekta so uporaba streetarta kot sredstva za sporočanje družbeno pomembnih tem javnosti, višanje zavedanja o problematiki v skupnosti skozi street art, ustvarjati prostor za izražanje pogledov urbane mladine na družbo skoti umetniški izraz in jih vključiti v skupnost in spodbujati mlade k družbenemu aktivizmu znotraj skupnosti.
Mladinske izmenjave se je udeležilo 16 mladih iz Slovenije in Hrvaške.